Integritetspolicy

Känn dig trygg hos oss!

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för oss på Famkar AB. Nedan kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vad du gör kan göra, om du har frågor med mera.

Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Famkar AB, 559117-7083.

De här personuppgifterna behandlar vi När du använder vår site eller kontaktar oss, t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på websidan så behöver vi samla in olika typer av personuppgifter om dig för att kunna leverera våra tjänster till dig. De uppgifter vi samlar in kan till exempel innefatta namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som du lämnar till vår kundtjänst.

Vid order så behandlar vi din address från Klarna, vår betallösning, eller när du själv fyller i den vid lagd order.

Därför behandlar vi dina personuppgifter Vi behandlar dina personuppgifter för olika syften, till exempel exempel för att kunna leverera våra varor och tjänster, följa lagar och regler, eller för att kunna rekommendera produkter och erbjudanden till dig. Mer detaljerad information följer nedan:

Köp Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus och för att kunna fullgöra leverans av dina produkter.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Kundtjänstärenden Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden.

Behandlingen är nödvändig för att att kunna hjälpa till med kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

Marknadsföring Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Vi rekommenderar även produkter på websidan samt skickar personliga erbjudanden och påminnelser om produkter som finns kvar i din varukorg. Denna behandling kan innefatta profilering om vilka produkter du köpt.

Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring till befintliga kunder.

Förbättring och utveckling Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla service, produkter och tekniska system.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet.

Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

Förhindrande av missbruk och brott Vi behandlar även personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

Vilka får ta del av personuppgifterna Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, företag i vår koncern, logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder.

Så länge sparas personuppgifterna Vi sparar enbart personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in för eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra förordningar.

Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår kundservice som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter 36 månader.

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Dina rättigheter Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.

När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.

Tillgång Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

Rättelse Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Radering Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;

Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;

Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;

Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;

Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Begräsning av behandling Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;

Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;

Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;

Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

Invändning mot behandling Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

Invändning mot direktmarknadsföring Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice eller klicka på länken i nyhetsbrev. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dataportabilitet Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.

Klagomål Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Cookies Vi använder cookies på webbplatsen som en teknisk nödvändighet för att kunna leverera en fullgod tjänst. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till besökaren, samt för att öka säkerheten på webbplatsen.

Cookies är ett sätt att identifera en dator mellan två sidoladdningar. Om man inte använder cookies kan vi inte identifiera din session vilket förhindrar att vi till exempel kan visa varukorgen korrekt mellan sessioner.

Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vi använder även tjänster från tredje parter som i vissa fall använder cookies, t.ex. Facebook och Google.

Du kan välja att inte acceptera cookies från tredje part i din webbläsare genom att följa någon av dessa länkar:

Denna webbplats använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.